• El pressupost participatiu

    És una via directa que obri l'Ajuntament de Potries per a que els veïns i veïnes puguen participar activament en l'elaboració del pressupost municipal. Amb aquesta iniciativa es pretén aprofondir en la gestió dels mecanismes democràtics a l'àmbit local, mitjançant la implicació de la ciutadania en el procés de presa de decisions sobre les inversions municipals.

  • Qui pot participar?

    Qualsevol persona pot presentar les propostes d'inversió que considere valuoses per a Potries, a través del formulari habilitat a aquesta web o, també, als punts de l'Ajuntament i la Biblioteca. Per a la fase de votació pública, caldrà estar empadronat/ada al municipi i tenir 16 anys complits.

  • Com funciona?

    El procés comprén una primera fase d'informació i recollida de propostes ciutadanes. Aquestes propostes seran objecte d'un anàlisi previ de viabilitat tècnica per a identificar les accions susceptibles de sotmetre's a votació pública. L'Ajuntament inclourà l'execució de les propostes més votades en el pressupost municipal.

 

1. Què són els pressupostos participatius?

El programa municipal de pressupostos participatius és una iniciativa que l’Ajuntament de Potries engega amb l'objectiu de promoure nous mecanismes de democràcia participativa i acostar, d’eixa manera, la veu i la voluntat de la ciutadania al procés de presa de decisions sobre polítiques públiques.

 

Confeccionar el pressupost municipal comptant amb l’opinió directa dels veïns i veïnes no constitueix, almenys no encara, una obligació per a les Administracions locals. Per aquesta raó, parlar de pressupostos participatius suposa fer un pas endavant en la gestió democràtica dels recursos comuns.

 

L’aposta de Potries, en aquest sentit, per fomentar un conjunt de pautes compartides entre els governants i la ciutadania, té per finalitat que es puguen assolir majors quotes de corresponsabilitat política i cívica.

 

L’Ajuntament de Potries convida als veïns i veïnes a proposar aquelles actuacions que considere prioritàries i, en la fase posterior, a votar les propostes que s’hagen seleccionat entre totes les presentades.

 

Les propostes hauran de correspondre's amb inversions municipals i estar adreçades a fer de Potries un millor poble. Les iniciatives presentades seran valorades pels serveis tècnics i aquelles que resulten viables es sotmetran a votació pública. L'Ajuntament inclourà les propostes més votades en el pressupost municipal.

 

2. Qui pot participar?

> Per a proposar: qualsevol persona.

 

> Per a votar: tots els veïns i veïnes empadronats a Potries, amb 16 anys complerts.

 

3. Sobre què es participa?

Aquesta iniciativa es troba centrada en el pressupost municipal, document que per obligació normativa les entitats locals han d’elaborar i aprovar cada any i en el qual es materialitza i quantifica el programa d’un equip de govern a través del seu pla econòmic sobre els recursos disponibles. El pressupost ofereix, així mateix, la informació necessària per a fer un seguiment de la gestió econòmica del govern local i permet millorar el disseny de futures polítiques públiques.

 

El pressupost municipal (qualsevol pressupost municipal) es fonamenta en la idea d’equilibri entre ingressos esperats i despeses previstes, expressat en llenguatge comptable i elaborat respectant els límits legals estatals (estabilitat pressupostària, regla de la despesa, pla d’ajust, ...).

 

El procés de confecció del pressupost municipal és complex. En ell conflueixen no sols els requisits legals d’obligatori compliment sinó també aquells altres condicionants de la pròpia dinàmica de gestió pública, com per exemple el conjunt de despeses relacionades amb la prestació de serveis municipals, el manteniment d’infraestructures existents i/o l’execució de projectes relacionats amb els compromisos prèviament adquirits per l’equip de govern. Aquestos indefugibles factors provoquen una restricció significativa del marge de maniobra pel que fa a la gestió econòmica dels recursos disponibles.

 

Per aquest motiu, la introducció de mecanismes de participació ciutadana en el procés de confecció del pressupost municipal s’ha d’abordar desenvolupament dues línies de treball complementàries:

 

- INFORMAR a la ciutadania sobre què és el pressupost municipal, com s’elabora i quines són les variables que actualment condicionen els comptes públics a Potries.

 

- CONSULTAR als veïns i veïnes sobre les actuacions de la part del pressupost municipal susceptible d’una major intervenció ciutadana (el capítol 6, corresponent a inversions), convidant-los a plantejar propostes i, posteriorment, a votar aquelles actuacions que hagen estat finalment seleccionades.

 

4. Com i on es participa?

A l’objecte de facilitar la participació de totes les persones en el programa, existeix la web www.potriesparticipa.es, a través de la qual des de qualsevol dispositiu (telèfon mòbil, ordinador, tauleta, ...) amb accés a Internet es pot obtenir informació del procés (convocatòries a reunions, relació de propostes presentades, seleccionades i votades, bases generals del programa, ...) i, a més, formar part activa del procés, proposant accions a través del formulari electrònic, quan arriba la fase de recollida de propostes i també elegint les propostes que es consideren prioritàries, quan es troba oberta la fase de votació pública.

 

Complementàriament, l’Ajuntament habilita un conjunt de punts de participació en alguns dels edificis municipals per tal que qualsevol veí o veïna, amb independència de la seua capacitat de connexió a la web, puga accedir a la iniciativa.

 

5. Com es seleccionen les propostes?

D’ entre totes les propostes rebudes, els serveis tècnics municipals seleccionen aquelles que compleixen els següents requisits bàsics:

 

1.- Que siguen accions competència de l’Ajuntament.

 

2.- Que es tracte d’inversions (capítol 6 del pressupost municipal).

 

3.- Que no estiguen ja executades o que la seua execució no es trobe ja aprovada.

 

4.- Que resulten viables tècnicament i jurídicament.

 

5.- Que el seu cost estimat no siga superior a l’import disponible.

 

6.- Que es puguen desenvolupar dins d’un mateix exercici pressupostari.

 

7.- Que les despeses de manteniment derivades resulten assumibles.

 

El conjunt de propostes considerades viables són sotmeses a votació pública. Qualsevol veí o veïna pot consultar el conjunt de les propostes presentades per la ciutadania, així com també els motius per a la seua inclusió o no en el procés de votació, a www.potriesparticipa.es

 

6. Es fan públics els resultats?

Sí. Tant el recompte final de la votació com els resultats obtinguts a les fases intermèdies (recollida inicial de propostes i validació tècnica) són objecte de la màxima transparència, facilitant-se la informació a través de la web.

 

7. Podeu avisar-me per a que participe en cadascuna de les fases?

Sí. Qui desitge estar informat de l’evolució del procés i també de les convocatòries pot subscriure’s al llistat de correu, a través de www.potriesparticipa.es

 

8. És possible fer suggeriments i consultes per a millorar el procés participatiu?

Sí, per descomptat. Els veïns i veïnes tenen al seu abast la següent adreça de contacte: info@potriesparticipa.es

 

9. Què és el pressupost municipal?

L’art. 162 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), defineix el pressupost general de las entitats locals com “l’expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, poden reconèixer l’entitat, i els seus organismes autònoms, i dels drets que es previngué liquidar durant el corresponent exercici, així com de les previsions d’ingressos i despeses de les societats mercantils, el capital social de les quals pertany íntegrament a l’entitat local corresponent”.

 

En l’àmbit concret de les entitats locals, s’ha definit el pressupost com el “document pel qual es materialitza i quantifica el programa d’un equip de govern. Per això, aquest deu ser el principal impulsor del pressupost en les seues tres vessants dinàmiques:

 

1. L’elaboració com a procés ordenat de debat en el seny de l’equip de govern i del Ple, així com àmbit adequat per a la participació ciutadana en el disseny de polítiques públiques.

 

2. El seguiment com a sistema d’informació per a la gestió econòmica del procés de govern.

 

3. La seva avaluació com a disciplina sistemàtica que permet millorar el disseny de les diferents polítiques.”

 

Característiques que presenta tot pressupost:

 

1.- L’activitat pressupostaria constitueix un acte de previsió.

 

2.- El pressupost es un document d’elaboració periòdica. El Art. 164 del TRLRHL recull que “les entitats locals elaboraran i aprovaran anualment un pressupost general…”.

 

3.- El pressupost suposa una idea d’equilibri entre ingressos i despeses expressat a través del llenguatge contable.

 

4.- El pressupost es una previsió normativa.

 

5.- El pressupost reflecteix la concreció del pla econòmic de la Hisenda Pública per a un determinat període.

 

Elaboració del pressupost municipal:

 

Per a l’elaboració del pressupost de l’entitat local deguem recollir la següent informació:

 

- Els estats de despeses, en els que s’inclouran, amb la deguda especificació, els crèdits necessaris per a atendre el compliment de les obligacions.

 

- Els estats d’ingressos, en els que figuraran les estimacions dels distints recursos econòmics a liquidar durant l’exercici.

 

Estructura del pressupost municipal:

 

L’estructura dels pressupostos de las entitats locals ve regulada per l’ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre modificada per l’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març. S’aproven per la aquesta Ordre, l’estructura, normes i codis, als quals hauran d’adaptar-se els pressupostos de les entitats locals.

 

Criteris generals per a la classificació de despeses:

 

Els estats de despeses dels pressupostos de les entitats locals es classificaran amb els següents criteris:

 

a) Per programes. (Àrea de despesa, política de despesa, programes i grups de programes i programa).

 

b) Per categories econòmiques. (capítols, articles, conceptes i subconceptes).

 

c) Opcionalment, per unitats orgàniques.

 

Classificació econòmica de l’ingrés:

 

Les previsions incloses en els estats d’ingressos del pressupost de l’entitat local es classificaran separant les operacions corrents, les de capital i les financeres, d’acord amb la estructura aprovada per capítols, articles, conceptes i subconceptes.

 

Condicions d’obligat compliment:

 

- COMPLIMENT LLEI ESTABILITAT: obliga a totes les entitats locals a tenir el 2016 un dèficit estructural del 0%.

 

- COMPLIMENT REGLA DE LA DESPESA: marca la variació màxima del pressupost que es vol aprovar respecte a la última liquidació aprovada (compara operacions no financeres cap. 1 a 7).

 

Per a més informació sobre el pressupost municipal de Potries, accedir a: http://potries.sedelectronica.es/

 
 
 

Subscriu-te


Rebràs al teu correu electrònic les convocatòries i altres novetats del programa municipal de pressupostos participatius.